ตาผมเป็นต้นเชอร์รี่ (Mio nonno era un ciliegio) Angela Nanetti

ISBN:

Published:

134 pages


Description

ตาผมเป็นต้นเชอร์รี่ (Mio nonno era un ciliegio)  by  Angela Nanetti

ตาผมเป็นต้นเชอร์รี่ (Mio nonno era un ciliegio) by Angela Nanetti
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 134 pages | ISBN: | 4.35 Mb

เรืองราวของเดกชายคนหนึงทีมีชือวา โตนีโน กับความผูกพันระหวางเขา และตากับยายของเขา ซึงความผูกพันนีเปนชวงเวลาพิเศษ ทีโตนีโตมิอาจลืมได ถึงแมวาโตนีโตจะเปนเดกทีโชคดีกวาเดกหลายๆคน แตสิงทีทำใหเขามีความสุขนันกคือการไดเรียนรูชีวิตจากตากับยายทีไมสามารถหาสิMoreเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า โตนีโน่ กับความผูกพันระหว่างเขา และตากับยายของเขา ซึ่งความผูกพันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่โตนีโต้มิอาจลืมได้ ถึงแม้ว่าโตนีโต้จะเป็นเด็กที่โชคดีกว่าเด็กหลายๆคน แต่สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขนั้นก็คือการได้เรียนรู้ชีวิตจากตากับยายที่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ตาผมเป็นต้นเชอร์รี่ (Mio nonno era un ciliegio)":


1stpreshonesdale.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us